4411510, 4411520, 4411735 +977 1 4411736 21746 nbic@mos.com.np

Downloads

Policy Proposal Form

प्रतिनिधि नियुक्त गरेको बारे

प्रतिनिधि नियुक्त २०७३


आ.व. २०७२/०७३ को तेस्रो त्रैमासिक (२०७२ चैत्र मसान्त) सम्मको वित्तीय परिणाम


चौधौं, पन्ध्रौं, सोह्रौं र सत्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सूचना

चौधौं, पन्ध्रौं, सोह्रौं र सत्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

१८ र १९ आै वार्षिक साधारण सभा २०७३